Toekomstvisie

Deze visie is opgesteld op basis van een groot aantal gesprekken over de toekomst van Exfam. In haar laatste vergadering is vastgesteld dat de organisatie twee hoofddoelen kent:

 

  • het ontwikkelen en verspreiden van expertise inzake Familiezorg;

  • het uitvoeren van opdrachten vanuit deze expertise voor gemeenten en instellingen in zorg en welzijn, in de vorm van casuïstiek of trainingen.

 

Deze doelstellingen zijn in de huidige situatie verstrengeld. De financiering is vooral verbonden aan de tweede doelstelling: het uitvoeren van opdrachten. Voor de realisatie van de eerste doelstelling heeft Exfam nauwelijks directe inkomsten. Dat leidt er toe dat Exfam relatief weinig tijd kan besteden aan het ontwikkelen en verspreiden van haar expertise.

 

In de bespreking van een eerdere versie van deze notitie in haar vergadering van september heeft de Raad van Toezicht een aantal aandachtspunten en vragen opgesteld. Deze zijn verwerkt in deze versie

 

De opbouw van deze notitie is als volgt. Hoofdstuk 2 behandelt de groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning. Hoofdstuk 3 gaat in op de knelpunten die Exfam ervaart om haar aanbod uit te breiden. Hierin is ook een beschrijving van de sterke en zwakke punten van de organisatie en de externe kansen en bedreigingen opgenomen. Daarna wordt de aangepaste strategie beschreven: hoofdstuk 4 gaat allereerst in op de meest passende organisatievorm, in hoofdstuk 5 wordt dit nader uitgewerkt. Hoofdstuk 6 behandelt de risico’s. In hoofdstuk 7 staan de diverse activiteiten die uitgevoerd kunnen worden om het plan daadwerkelijk te realiseren. De notitie besluit met de conclusie en de samenvatting in hoofdstuk 8.

 

Lees het hele verslag..