Beleidsplan

Beleidsplan Expertisecentrum Familiezorg 2018 – 2022

 

Het Expertisecentrum Familiezorg kiest voor een beeldende en creatieve vorm om haar beleidsplan te presenteren. Beleid is tenslotte niks meer en niks minder dan het aangeven van de richting en de middelen waarmee organisatiedoelen gerealiseerd gaan worden. Op deze landkaart ziet u onze route. Wij gaan op pad met de wijze woorden van Gandhi in ons achterhoofd: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”.

Expertisecentrum Familiezorg

Voor vertrek varen we door de streek vol Kwaliteiten en komen we langs onze Randvoorwaarden. Achter de bergen liggen onze Kwetsbaarheden, daarvan zijn we ons goed bewust.

 

Kwaliteiten

Het Expertisecentrum Familiezorg is een compacte en wendbare organisatie. In onze werkwijze zijn wij te herkennen aan onze creativiteit, open blik en de wens om samen te doén! Wij zijn mensen-mensen, bekijken een situatie nooit zwart-wit. Juist onze creativiteit komt tot uitdrukking in dit grijze gebied. We staan open voor ideeën en gedachten van anderen, want we gaan voor het grote belang. We denken graag mee en daarbij helpt het onszelf niet zo op de voorgrond plaatsen. Ook taaie situaties benaderen we met luchtigheid, humor en belangstelling in de ander. Dit maakt ons toegankelijk en benaderbaar. Meer informatie vindt u in het Dienstenboek 2021.

 

Randvoorwaarden

Wij werken met een klein team, maar weten ons gesteund door een stevig netwerk waar wij al jaren mee samenwerken. Vanuit dat netwerk krijgen wij hulp op het gebied van vormgeving, financiën, digitale bereikbaarheid, etc. Bij grotere klussen kunnen wij altijd terugvallen op de trainersschil.

Twee rollen zijn belangrijk om te onderscheiden. Acquisitie ligt voornamelijk in handen van de directie, daar wordt de bestaanszekerheid van het Expertisecentrum gegarandeerd. Een fundamentele rol speelt het secretariaat. Om het werk van het team mogelijk te maken is één kernkwaliteit noodzakelijk: snel kunnen schakelen tussen de veelheid en verscheidenheid aan taken.

 

Kwetsbaarheden

Het Expertisecentrum in haar huidige vorm kent een viertal kwetsbaarheden. Allereerst past de visie van ExFam lang niet altijd in het zorgsysteem. Alhoewel een bredere, meer systemische visie op zorg in opkomst is, is de primaire focus veelal enkelvoudig op de patiënt. Wanneer er al zicht is op de familie is dat niet zelden instrumenteel: hoe kan de familie bijdragen aan betere zorg. Een tweede kwetsbaarheid is de kleine omvang van de organisatie en het feit dat twee teamleden richting hun pensioen gaan. De derde en vierde kwetsbaarheid lopen in elkaar over: er is sprake van een zekere grenzeloosheid. Bij het uitvoeren van de doelen verliezen we de verbinding met zakelijke aspecten van het werk nog wel eens uit het oog. Hiervoor hebben we ook ons kompas aangescherpt.

 

Methode Familiezorg

Wanneer wij het vaste land van de organisatie verlaten en op reis gaan, meren we eerst aan op het eiland van de Methode Familiezorg. De kern van de methode bestaat uit systemisch werken. Dat betekent zoveel dat de zorgsituatie centraal staat. In deze zorgsituatie treffen de beroepskrachten, zorgvrager en familie elkaar. De beroepskracht is ervan doordrongen dat de zorgvrager en de familie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om de onderlinge omgang mogelijk te maken is open communicatie van wezenlijk belang. Zowel onderzoek als praktijkervaring laat zien dat open communiceren resulteert in minder ziekteverzuim, minder stress en vooral meer zorgvreugde en meer klanttevredenheid. Binnen de Methode Familiezorg is ook oog voor de bredere context waarbinnen zorg zich afspeelt. Dit noemen we de zorgarena, de arena waarin praktijk, beleid en wetenschap elkaar wederzijds beïnvloeden.

 

Leren en door ontwikkelen

De Methode Familiezorg is goed beschreven en wordt toegepast bij families. Beroepskrachten worden getraind om volgens deze methode te kunnen werken. Om de kwaliteit te waarborgen wordt de methode op twee manieren verrijkt. Aan de ene kant wordt de methode verrijkt door de medewerkers van het Expertisecentrum zelf. Door bestudering van recente vakliteratuur, door feedback vanuit intervisie of van klanten, maar ook vanuit een brede interesse en reflectie op het dagelijks leven. Daarnaast is er samenwerking met onderzoekers in Groningen en Amsterdam voor een wetenschappelijke aanscherping van de methode en leren we dagelijks van onze collega’s in het werkveld.

 

Kansen en bedreigingen

Ten zuiden van de Methode liggen de eilandengroep Kansen en Bedreigingen. Waar we aan de ene kant zien dat onze aanpak niet altijd past in het zorgsysteem, zien we ook dat we hiermee onderscheidend zijn. Daarnaast is al jaren een groeiende aandacht voor mantelzorg en is de verwachting dat deze trend zich de komende jaren voortzet en zelfs intensiveert. Deze groeiende aandacht biedt kansen voor het vermarkten van onze producten en diensten. Hierin zien we nadrukkelijk kansen voor onze Elektronische Leeromgeving (ELO). Ook voelen we ons gesterkt in onze koers door de verbinding met onderzoek en onderwijs via Familiezorg Nederland.

Deze kansen verzilveren we niet vanzelf. Er is veel concurrentie. En de huidige trend is ook om in te zetten op goedkope, lichte en tijdelijke ondersteuning. Er is soms onvoldoende interesse in duurzame diensten. Onze aanpak heeft een introductie nodig en onze taal is soms wat afwijkend. Dat komt onder andere omdat systemisch werken oog heeft voor het complexe web aan relaties dat bij een patiëntgerichte aanpak over het hoofd wordt gezien. Beleidsmakers, onderzoekers en beroepskrachten hebben vaak deze patiëntgerichte focus. Het vraagt tijd en ruimte om die andere bril op te zetten.

 

Kompas

Om onze kansen te verzilveren, kwetsbaarheden te overwinnen en bedreigingen te trotseren hebben we een kompas ontwikkeld. Op onze reis ontmoeten we allerlei mensen, organisaties en vragen. Bij elke ontmoeting stellen we ons de vraag:

  • Gaat het om een zorgsituatie? Omdat het Expertisecentrum systemisch werkt met oog voor levens brede vraagstukken is het risico dat ‘alles’ past binnen de missie. Daarom nemen we zorgsituaties als uitgangspunt voor ons werk.

  • Wat levert het op? Hier trainen we ons ondernemerschap. Dit draait niet alleen om acquisitie, maar ook om zichtbaarheid en bereikbaarheid.

  • Is het haalbaar? Past het binnen de beschikbare capaciteit van de organisatie of de trainersschil?

  • Is het duurzaam of incidenteel? We streven naar samenhangende activiteiten, geen ‘losse’ lezingen en/of trainingen meer, maar vooral inzetten op implementatie en borging van het geleerde.

 

Families en organisaties

De kern van het werk van het Expertisecentrum Familiezorg is het begeleiden van families en het opleiden van beroepskrachten. Op de horizon gloort altijd het misbaar worden. Dat is het ultieme doel van onze organisatie! Meer informatie vindt u in het Dienstenboek 2020.

Bij het begeleiden van families streven we ernaar dat de mensen zelf de eigen zorg kunnen hanteren. We empoweren hen, bieden hen taal voor hun vraagstukken en maken hen gezond kritisch. Zorgvrager en familie blijven zelf verantwoordelijk en wij blijven in hun nabijheid. We leggen de nadruk op de relatie, we maken moeilijke onderwerpen bespreekbaar en houden de lijnen open.

Bij het opleiden van beroepskrachten zijn we een betrouwbare partner: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Een Traject; De kunst van het ontmoeten gaat altijd gepaard met procesbegeleiding. Natuurlijk bieden we maatwerk. Daar behouden we wel onze boodschap. Elke keer zoeken we hier de balans tussen de bedreiging dat onze taal afwijkend is en de kans dat onze werkwijze onderscheidend is. Ons werk wordt ondersteund door een Elektronische Leeromgeving (ELO).

Samenwerken en groeien Het Expertisecentrum Familiezorg vindt een samenwerkingspartner in de gemeente Tilburg en Contourde Twern. Deze drie partijen verschillen van elkaar en kennen een gelijke ambitie: het ondersteunen van mantelzorgers. Met oog voor verschillende belangen werken we gezamenlijk aan deze belangen. Hiertoe is het nodig om blijvend aan de onderlinge relatie te werken, verschillen te accepteren en elkaar te versterken.

 

Groei en innovatie

Wij zijn ambitieus. Misschien zelfs wel ambitieuzer dan onze huidige capaciteit toestaat. Daarom stellen we ons tot doel om eerste de juiste partners te vinden die deze groei mogelijk maken. Vanuit onze visie op systemisch werken zien wij kansen voor trajecten op scholen, arbodiensten en het UWV. En ook bij zorgverzekeraars en in het bedrijfsleven. Als eerste stap stellen we een denktank samen. Een plek waar wellicht op het eerste oog ongebruikelijke partners zitting in hebben om uit te wisselen over systemisch werken. Denk bijvoorbeeld aan het gevangeniswezen en de reclassering. We willen via de denktank inspireren en geïnspireerd worden en met ongebruikelijke partners waar mogelijk fondsen benaderen.